Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:
  1. administratorem dotyczących mnie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży lokalu znajdującego się w inwestycji p.n. Ustronie Apartments (por. art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim dot. w/w Inwestycji lub usług administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) jest Sokołowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Witosa 31
  2. dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego lub poprzez podanie wymaganych w formularzu kontaktowym danych w bezpośrednim kontakcie z Biurem Sprzedaży. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do przesłania oferty;
  3. formularz kontaktowy zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu przesłania oferty.
  4. dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
  5. przysługują mi następujące uprawnienia: – dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, – sprostowania (poprawiania) danych, – usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), – do ograniczenia przetwarzania danych, – do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Sokołowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym profilowania, – wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO; – wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres a-zgoda@ustronie-apartments.pl, względnie osobiście w siedzibie Sokołowo  sp. z o.o. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  6. Administrator Danych, zgodnie z przepisami: – prawa gospodarczego, — ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459), przechowywał będzie dane Klienta związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu jej wygaśnięcia. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy Klient dobrowolnie wyrazi Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. Po odwołaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych Sokołowo Sp. z o.o.  z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.
  7. dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione: – podwykonawcom związanym z Sokołowo Sp. z o.o.  umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne. – Sokołowo Sp.  z o.o. deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta podmiotom trzecim.
  8. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w materiałach informacyjnych dostępnych w siedzibie Spółki.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami

Lokalizacja inwestycji

Pragnienie może zaprowadzić Cię daleko, jeśli tylko uzmysłowisz sobie czego tak naprawdę chcesz, będziesz wiedział jaki kolejny krok dzieli Cię od wymarzonego celu.

Adres:

ul. Okrzei 6
 78-111 Ustronie Morskie

Biuro Sprzedaży

Anna Zgoda

Dyrektor Biura Sprzedaży

Biuro Sprzedaży

Zapytanie

    © Ustronie Apartments. Wszystkie prawa zastrzeżone.